RHYTHM AND PROGRESS, JUNI 2013

Cursusjaar

Het cursusjaar begint 1 week later dan de schoolvakantie. Het aantal lesweken per cursusjaar is minimaal 37 en maximaal 39.

Inschrijving/Plaatsing

Een cursist wordt geplaatst na inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd en de inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Wijzigingen in gegevens geeft u door per e-mail.

Uitschrijven/Opzegtermijn: beëindigen van de lesovereenkomst

Uitschrijven voor het volgende seizoen doet men per e-mail met bewijs van ontvangst voor het einde van het seizoen.

In principe maakt men gebruik van de lessen voor een volledig cursusjaar of een aantal vooraf afgesproken lessen binnen een cursusjaar. Wilt u hiervan afwijken dan moet u rekening houden met extra kosten. Een verzoek hiertoe dient men per e-mail te richten tot Rhythm and Progress. Bij tussentijdse opzegging die tot restitutie leidt, geldt een opzegtermijn van één maand tegen de 1e dag van de volgende maand en is de cursist of, bij minderjarigheid, diens ouder € 25,00 administratiekosten verschuldigd.

Afwezigheid

Bij afwezigheid/verzuim cursist blijft lesgeld verschuldigd. Zowel in groepslessen als in individuele lessen. Er wordt altijd gekeken naar mogelijkheden om dit te compenseren, bijv. in groepsles krijgt de leerling bij afwezigheid van anderen altijd de volle lengte les. Bij een individuele les wordt gekeken naar de mogelijkheden. Bij lange afwezigheid/ziekte van de cursist, zal per individu gekeken worden naar de mogelijkheden. In principe gelden hier de regels van uitschrijven.

Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, worden na twee gemiste lessen zoveel mogelijk vervangen of ingehaald. Mocht dit niet mogelijk zijn vind er na twee niet gegeven lessen een compensatie in de vorm van teruggave van lesgeld plaats. Lessen gegeven door een vervanger worden gezien als gegeven door de eigen docent. Bij afwezigheid van de docent ontvangt u een sms of e-mail.

Betalingen en tarieven

Verschillende wijzen van betaling kunt u vinden op de website of op het inschrijfformulier. Op de website staan de actuele tarieven.

Achterstallige betaling

Betaling is verschuldigd binnen dertig dagen na ontvangst van de rekening. Telkens bij overschrijding van deze termijn is de betalingsplichtige een boete verschuldigd van € 15, onverminderd de navolgende kosten: Indien, na aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten die voortvloeien uit niet tijdige betaling, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de betalingsplichtige.

Overige bepalingen

Rhythm and Progress behoudt het recht om lesprogramma’s aan te passen.

Rhythm and Progress behoudt het recht om een cursist de toegang tot de les te ontzeggen, o.a. bij eventuele achterstallige betalingen of wangedrag.

Rhythm and Progress stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van goederen van cursisten.